monografia „Lubartów w dziejach”

monografia_jpg

Jest to pierwsze takie dzieło zawierające w sobie całość dziejów od czasów najdawniejszych  – przedhistorycznych po współczesność. Zamysł powstania takiej publikacji pojawił się podczas obchodów 470 lecia Lubartowa w 2013 r. Kilka lat trwały prace badawcze zespołu historyków, grupy 15 autorów, w większości  naukowców lubelskich uczelni, którzy w 13 rozdziałach opisali dzieje Lubartowa na przestrzeni wieków. Powstała publikacja zawierająca  ponad 700 stron tekstu, aneksów, wykazów, rycin, tabel i zestawień, fotokopii dokumentów, planów i zdjęć. Kopalnia wiedzy o mieście, źródło wiedzy o jego historii, wydarzeniach i ludziach którzy na przestrzeni wieków swoim życiem i działalnością tworzyli Lubartów.   

Redaktorem naukowym całości jest prof. dr hab. Ryszard Szczygieł. Środowisko przyrodnicze scharakteryzowali Jan Rodzik i Sławomir Terpiłowski.

Pradzieje i okres średniowiecza opisał Jerzy Libera. Osadnictwo okolic Lubartowa przed lokacją miasta przybliżyła Anna Sochacka. Lokację i rozwój miasta w XVI wieku opisali Paweł Jusiak, Ryszard Szczygieł i Henryk Gmiterek.

Autorem rozdziału o mieście w XVI i XVII wieku jest Dariusz Kupisz. Ryszard Szczygieł scharakteryzował czasy włączenia Lubartowa do Galicji Zachodniej. Dzieje miasta w okresie zaborów opisali Ewa Sędzimierz, Wiesław Śladkowski i Krzysztof Latawiec. Okres dwudziestolecia międzywojennego scharakteryzował Zbigniew Zaporowski. Czasy II wojny światowej i okupacji niemieckiej przybliżył Janusz Kłapeć. Lubartów w latach PRL przedstawił Mariusz Mazur. Najnowsze dzieje miasta w latach 1990 – 2015 opisał Longin Tokarski.

Nad publikacją pracowali ponadto Barbara Gąsior (redakcja), Stanisław Kosior (skład i łamanie), Arkadiusz Derecki DePRO Studio (opracowanie graficzne, okładka).

Książkę w nakładzie 1000 egzemplarzy wydał Urząd Miasta Lubartów w roku jubileuszu 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także 475 rocznicy powstania Lubartowa.

Monografia (w cenie 50 PLN) jest do nabycia w Muzeum Ziemi lubartowskiej.